Hvad er GLA:D®?

GLA:D® består af tre dele

  1. Uddannelse af fysioterapeuter til at varetage GLA:D®-forløb for patienter
  2. Uddannelse og træning af patienter (GLA:D®-forløb)
  3. Registrering af patientdata i det nationale GLA:D®-register
1. Uddannelse af terapeuter

Fysioterapeuter som ønsker at tilbyde GLA:D® skal gennemgå et certificeringskursus på Syddansk Universitet og bestå to eksamener. På kurset præsenteres den foreliggende evidens indenfor knæ-/hofteartrose (den videnskabelige baggrund) og behandlingsmuligheder for knæ-/hofteartrose. Derudover får kursisterne en grundig gennemgang af GLA:D®- fra inklusion af patienten, registrering i GLA:D®-registret over behandling og test til afsluttende opfølgning. Desuden gennemgås alle praktiske elementer af GLA:D®, herunder neuromuskulær træning og tests, samt hvordan man starter GLA:D® på en privat klinik, i en kommune eller på et sygehus. Kurset skal sikre, at alle terapeuter tilbyder ensartet behandling, der lever op til retningslinjerne på området, således at alle patienter uanset bopæl og økonomi på sigt kan tilbydes evidensbaseret behandling. GLA:D®-kurset er således et færdigudviklet behandlingstilbud, som terapeuterne kan gå direkte hjem og anvende i deres dagligdag. Sammenholdt med muligheden for at få vejledning fra Syddansk Universitet i forbindelse med opstarten af GLA:D®, giver dette gode betingelser for at implementere de kliniske retningslinjer i praksis.

2. Uddannelse og træning af patienter

Patientuddannelsen og træningsforløbet i GLA:D® følger de evidensbaserede anbefalinger på artroseområdet. GLA:D® indeholder en ”Minimal intervention” (minimumsgrænse for behandlingsindhold) bestående af ”Patientuddannelse” i to-tre sessioner samt minimum neuromuskulær træning to gange om ugen i 6 uger (Figur 1). Patientuddannelsen består af to sessioner forestået af en certificeret terapeut samt evt. deltagelse af en tidligere patient i GLA:D®, der deler egne erfaringer. Sessionerne sigter mod at give indsigt i artrosesygdommen, behandlingsmuligheder med særlig vægt på træning samt hjælp til selvhjælp. Til alle sessioner har forskerne fra Syddansk Universitet udarbejdet undervisningsmateriale og -manualer således indhold og budskaber ensartes og stemmer overens med evidensbaserede retningslinjer uanset hvor i landet man gennemfører sit GLA:D®-forløb.


GLA:D®-registret

Syddansk Universitet er ansvarlig for GLA:D®-registret og dataindsamlingen varetages af Procordo ApS. Formålet med registret er at indsamle viden om den gruppe af den danske befolkning, som har artrose i knæ og/eller hofte.

Ved start af et GLA:D®-forløb udleveres skriftlig patientinformation om dataregistrering til alle patienter. GLA:D® er anmeldt til SDU’s fortegnelse og SDU behandler alle personoplysninger fortroligt – i overensstemmelse med gældende ret. Data anvendes kun til forskning og al formidling af resultater sker i anonymiseret form. Du kan læse om Syddansk Universitets håndtering af databeskyttelse på universitetets hjemmeside på nedenstående link:

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/om_dette_websted/databeskyttelse (åbner i nyt vindue).

Ved opstart samt efter gennemført patientuddannelse og træning (ca. efter 3 mdr.) skal alle patienter i GLA:D® evalueres vha. et spørgeskema til GLA:D®-terapeuten, et spørgeskema til patienten samt to-tre fysiske tests. Herudover får patienten automatisk tilsendt et spørgeskema efter 12 mdr. (Figur 1). Disse evalueringer indgår i GLA:D®-registret og skal være med til at gennemføre forskning med henblik på at forbedre behandlingen af patienter med artrose i fremtiden. Spørgeskemaerne indeholder demografiske spørgsmål der beskriver forskellige karakteristika ved patienterne, men også spørgsmål, der kan anvendes til at evaluere effekten af GLA:D®, f.eks. smerteniveau, medicinforbrug, livskvalitet og sygemelding. De to obligatoriske fysiske tests i GLA:D® måler, hvor mange gange man kan rejse-sætte-sig på 30 sekunder, og hvor lang tid det tager at gå 40 m, der ligeledes indgår i registret som mål for fysisk funktion. Derudover er der en hoptest, som kun nogle patienter udfører. Desuden spørges til patienttilfredshed og deltagelse i patientuddannelse og træning registreres desuden.

Såfremt du har spørgsmål vedr. registreret bedes du henvende dig til følgende mailadresse: glaidsupport@health.sdu.dk.

Sådan foregår træningen

GLA:D®-træningen skal foregå under vejledning af en certificeret GLA:D®-terapeut. Der trænes oftest på hold og træningen foregår to gange hver uge i minimum 6 uger. Træningen kan foregå hjemme, men har vist sig at have væsentligt større effekt, hvis den foregår under vejledning af en GLA:D®-terapeut og med minimum 12 træningsgange.
Hver træningssession varer ca. 60 minutter og består af tre dele: opvarmning, neuromuskulær træning, og gangøvelse/udspænding.

Opvarmning

Opvarmningen består af 10 minutters opvarmning på kondicykel. Arbejdsbelastningen bliver indstillet individuelt og kan øges gennem de 10 minutter med det mål at opnå en selvoplevet anstrengelse svarende til ”nogenlunde hårdt”.

Neuromuskulær træning

Træningsprogrammet består af fire elementer:

Hver øvelse udføres i 2-3 sæt med 10-15 gentagelser. Den enkelte patient monitoreres individuelt, så øvelsen er på niveau med dennes neuromuskulære funktion og ikke overskrider de smerteregler der arbejdes med. Der er fire sværhedsgrader for hver øvelse. Øgning i sværhedsgrad sker ved at variere antallet, retningen og hastigheden af bevægelserne. Når øvelsen udføres med god neuromuskulær kontrol og kvalitet øges sværhedsgraden. Øvelserne udføres med både det påvirkede og det ”raske” ben, selvom fokus er på det artroseramte ben. Øvelserne kan med fordel udføres foran et spejl for at sørge for visuel feedback af bevægelsen for at sikre kvaliteten.

Gangøvelse/udspænding

Denne del består af en gangøvelse foran et spejl, og udstrækningsøvelser for benene. Denne del udføres i ca. 10 minutter.Fortsat træning efter afsluttet forløb

Efter deltagelsen i GLA:D® for knæ og hofte anbefales det at fastholde sin træning 2-3 gange om ugen. Det er vigtigt, at du på forhånd har fået en grundig instruktion i øvelserne, så du sikrer dig, at du udfører dem korrekt. Du kan eventuelt kombinere din GLA:D®-træning med andre typer fysiske aktiviteter.

Yderlig information derom.